ELPROINVEST s.r.o. Liberec
INŽENÝRING, REALIZACE, ELEKTRO tel: 482 710 249, 485 104 773
460 01 Liberec 1, Barvířská 12 fax: 485 107 962
IČO 49101226, DIČ CZ49101226 e-mail: elpro@elproinvest.cz
O.R. Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5743 č. účtu: 63907574/0600

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH
dodávky elektřiny ze sítě NN oprávněnému zákazníkovi
 
1. Smluvní strany
DODAVATEL :   OPRÁVNĚNÝ ZÁKAZNÍK :
 
Obchodní jméno : ELPROINVEST s. r. o.   Obchodní jméno :
 
Adresa sídla
Ulice :
Barvířská 12   Adresa sídla
Ulice :
PSČ : 460 01   PSČ :
Město : Liberec 3   Město :
 
IČ : 49101226   IČ :
DIČ : CZ 49101226   DIČ :
 
Bankovní spojení
Č. účtu :
10014-63907574/0600   Bankovní spojení
Č. účtu :
Banka : GE Money Bank   Banka :
 
Osoba oprávněná podepsat smlouvu : ing. Jiří Absolon   Osoba oprávněná podepsat smlouvu :
Funkce : jednatel   Funkce :
Telefon : 485 104 773   Telefon :
Fax : 485 107 962   Fax :
E-mail : elpro@elproinvest.cz   E-mail :
 
Zástupce technický : Ladislav Melichar   Zástupce technický :
Adresa pracoviště tech. zástupce : Barvířská 12, 460 01, Liberec   Zástupce pro fakturační podmínky :
Telefon technického zástupce : 485 104 773   Telefon technického zástupce :
Mobil technického zástupce : 602 745 311   Mobil technického zástupce :
 
Zástupce pro fakturační podmínky : Eva Pížová   Adresa pro zasílání korespondence
Ulice :
Telefon : 485 104 773   PSČ :
  Město :
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 513/1991Sb. (Obchodní zákoník) v platném znění, Energetického zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a souvisejících právních předpisů tuto Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny (dále jen Smlouva)
 
2. Dodávka elektřiny
se uskutečňuje v souladu s platnými Všeobecnými obchodními podmínkami dodávky elektřiny, (dále jen VOPD), které Zákazník od Dodavatele převzal jako nedílnou součást této smlouvy. V případě změn VOPD se vzájemné vztahy smluvních stran řídí jejich aktuálním zněním (www.cez.cz ).
 
3. Smlouva
je uzavřena pro dodávku elektřiny do odběrného místa : , kterému bylo přiděleno č. odběru :
Tato smlouva vstupuje v platnost od : , k tomuto datu byl zákazníkovi přidělen elektroměr č. :

č. elektroměru počáteční stav násobitel

Distribuční sazba Cd (vybrat sazbu z možností: 01,02,03,25,26,35,45,55,56)
Hodnota hlavního jističe před elektroměrem :A (napsat hodnotu)
4. Cena za distribuci a dodávku elektřiny na rok 2011 :
bude účtována dle cenového rozhodnutí ERÚ číslo 4/2010 a 5/2010 (www.eru.cz) a pozdějších platných rozhodnutí a aktuálních cen silové elektřiny v částech za :
- hodnota hlavního jističe před elektroměrem
- distribuční sazba
- platba za systémové služby, příspěvek na obnovitelné zdroje, platba operátorovi trhu
- daň z elektřiny
- platba za silovou elektřinu
- pevná částka za měsíc

K výše uvedeným cenám bude připočtena příslušná sazba DPH.

5. Platby :
5.1
Zákazník se zavazuje provádět platební styk (viz VOPD) formou úhrady z podnětu Dodavatele.
5.2
Dodávka elektřiny Zákazníkovi se účtuje měsíčními fakturami za odebranou elektřinu ve fakturačním období, které je vymezeno pravidelnými odečty. Dodavatel má právo vystavovat součtovou fakturu pro všechna odběrná místa Zákazníka, která mají stejná bankovní spojení.
5.3
Na úhradu odebrané, ale dosud nevyfakturované elektřiny má Dodavatel právo vystavovat zálohy, které stanoví Dodavatel na základě fakturace za uplynulé období.
5.4
Termín splatnosti plateb za elektřinu :
- měsíční záloha do 14. dne měsíce, za který se poskytuje záloha, pokud není dohodnuto jinak
- měsíční faktury, po odečtení zálohy, do 15 dnů od data převzetí (odeslání) faktury, pokud není dohodnuto nebo na faktuře uvedeno jinak.
5.5
Při prodlení s placením faktur nebo záloh za dodávku elektřiny účtuje Dodavatel poplatek z prodlení ve výši 0,06% z nezaplacené částky za každý den prodlení.
5.6
Platby budou započítány v tomto pořadí: nejdříve úhrada poplatků z prodlení, dále faktury a zálohy v pořadí dle splatnosti.
5.7
V případech, kdy má Zákazník nesplněný závazek vůči Dodavateli,nebo má Dodavatel za zákazníkem jakoukoli neuhrazenou splatnou pohledávku po dobu delší než 5 dnů, je Dodavatel oprávněn přerušit dodávku elektřiny. Přerušení dodávky je v tomto případě Dodavatel povinen oznámit Zákazníkovi 3 dny předem.
5.8
Dnem splatnosti se rozumí připsání fakturované částky na účet Dodavatele nebo platba v hotovosti do pokladny v sídle firmy od 8 do 15 hod.
6.
Tato Smlouva může být měněna pouze písemnou formou jako číslovaný dodatek.
7.
Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží Zákazník a jeden Dodavatel.
8.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu, včetně její nedílné součásti (VOPD), před jejím podpisem přečetly, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni, což potvrzují svým podpisem.


V Liberci dne :


V dne :
........................................
........................................
Dodavatel Zákazník
ing. Jiří Absolon - jednatel
Nebylo vyplněno pole : Obchodní jméno Osoba oprávněná podepsat smlouvu Zástupce pro fakturační podmínky Adresa pro korespondenci-ulice Adresa pro korespondenci-PSČ Adresa pro korespondenci-Město Distribuční sazba Hodnota hlavního jističe